IMG_20230715_082106_444

هشت بهشت، میزبان همشهریان

سعیدی، سرپرست شرکت عمران سهند:  - بخشی از مجموعه تفریحی و گردشگری هشت بهشت که از گذشته در اختیار شرکت عمران شهر جدید سهند بود، از این هفته روزهای پنجشنبه ...
photo_2023-01-16_23-52-56

سرپرست شرکت عمران سهند: در عرض دو ماه درآمد ۶ ماهه شرکت را محقق کردیم

به گزارش سهندیمیز فرهاد سعیدی، سرپرست شرکت عمران شهر سهند در گفت و گو با خبرنگاران در مورد وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر سهند و شهر جدید شهریار، ...
اخبار فوری